اسلام

خداوند اسلام را برترین دین دانست و پیامبرانی فرستاد تا دین اسلام را گسترده سازند. خدا وند برای دین اسلام کتاب قرآن مجید را به حضرت محمد[ص] داد که به مسلمانان دهد و  اسلام رواج دهد.بای بای

/ 0 نظر / 9 بازدید