زندگی اسلامی زندگی سالم
دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳٩۳
اسلام ... نظرات() 

خداوند اسلام را برترین دین دانست و پیامبرانی فرستاد تا دین اسلام را گسترده سازند. خدا وند برای دین اسلام کتاب قرآن مجید را به حضرت محمد[ص] داد که به مسلمانان دهد و  اسلام رواج دهد.بای بای

دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳٩۳
سالم زندگی کنید ... نظرات() 

زندگی کردن نعمت بزرگ خداست .

باید خوب زندگی کرد .سالم زندگی کرد .

خوب زیستن حق همه ی کودکان است .

ب استفاده از سبک زندگی اسلامی می توان سلامت زندگی را تضمین کرد .